Statistics

Flag of New Zealand New Zealand

Year Name Tasks Score Rank
2023 Phoebe (Yufei) Zhang 100 100 71 34 100 100 100 10 615 3
Ena (Yina) Yin 84 0 0 0 63 25 12 0 184 126
Shanying Liu 100 0 0 0 34 6 0 10 150 141
Belle (Yinuo) Yin 84 12 0 0 34 6 12 0 148 143
2021 Yufei Zhang 26 100 0 0 126 107
Gemma Lewis 42 0 0 0 42 145
Shanying Liu 8 30 0 0 38 146