Statistics

Flag of Belarus Belarus

Year Name Tasks Score Rank
2021 Darya Hnedzko 100 100 100 60 100 100 100 15 675 3
Milana Kananovich 100 64 35 9 100 100 56 0 464 28
Anastasiya Kazlova 100 48 100 0 100 100 0 0 448 33
Yelizaveta Ilyina 100 15 51 9 100 100 7 0 382 46