Statistics

Cynthia Naely Lopez Estrada

Year Country Tasks Score Rank
2021 Flag of Mexico Mexico 100 100 100 0 100 100 0 0 500 19
2022 Flag of Mexico Mexico 100 74 20 50 77 47 100 53 521 14
2023 Flag of Mexico Mexico 100 100 82 0 63 41 71 10 467 18